Chính sách bảo mật

Our Privacy Policy explains: 

 1. What information we collect and why we collect it.
 2. How we use that information.
 3. Information that we collect

We collect information to provide better services to all of our users. Information that we get about you from other services Such as Google Analytics, Firebase, Crashlytics, Google Play and others services we use to improve our applications and services.

If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation with this policy. The Personal Information that [I|we] collect are used for providing and improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

This information includes: Information you give us – for example, if our application request login or register to store or sync your date – we’ll ask for personal information, like your name, email address, pictures, location or telephone number. Or will asked you to sign in into your Google (maybe Facebook or other accounts). The information that we request is retained on your device and is not collected by us in any way will be retained by us and used as described in this privacy policy. We do not collect any personal information in our applications for kids. In our kids apps users could access the app or game in its entirety without any signing.

Device information – device-specific information such as your hardware model, operating system version, unique device identifiers and mobile network information.

Log information – this may include: details of how you used our applications or services; internet protocol address; device event information, such as crashes, system activity, hardware settings, browser type, browser language, the date and time of your request and referral URL; cookies that may uniquely identify your browser or your Account.

Location information – some of services that we use in the applications (Google Analytics for example) may collect and process information about your location. All data about your location is aggregated non-personally identifiable information.

Unique application numbers – certain services include a unique application number. This number and information about your installation (for example, the operating system type and application version number)

Local storage – we may collect and store information (including personal information) locally on your device using mechanisms such as browser web storage (including HTML 5) and application data caches. Our apps might allow to download images and set them as wallpaper.

Cookies and anonymous identifiers – we use various technologies to collect and store information when you visit our site or work with application, which may include one or more cookies or anonymous identifiers sent to your device. We also use cookies and anonymous identifiers when you interact with services that we offer to our partners, such as advertising services and others.

Service Providers – We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

 • To facilitate our Service;
 • To provide the Service on our behalf;
 • To perform Service-related services; or
 • To assist us in analyzing how our Service is used.
  We want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security – We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites – This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, I strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. I have no control over, and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy – This Services do not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personal identifiable information from children under 13. In the case we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us so that we will be able to do necessary actions.

Changes to This Privacy Policy – We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately, after they are posted on this page.

Contact Us – If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.

Tiếng Việt (bản dịch tự động)

Chính sách Bảo mật của chúng tôi giải thích: 

 1. Chúng tôi thu thập thông tin gì và tại sao chúng tôi thu thập thông tin đó.
 2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.
 3. Thông tin mà chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng của chúng tôi. Thông tin mà chúng tôi nhận được về bạn từ các dịch vụ khác, chẳng hạn như Google Analytics, Firebase, Crashlytics, Google Play và các dịch vụ khác mà chúng tôi sử dụng để cải thiện các ứng dụng và dịch vụ của mình.

Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, nghĩa là bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin Cá nhân mà [tôi | chúng tôi] thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ được mô tả trong Chính sách Bảo mật này.

Thông tin này bao gồm: Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi – ví dụ: nếu ứng dụng của chúng tôi yêu cầu đăng nhập hoặc đăng ký để lưu trữ hoặc đồng bộ ngày của bạn – chúng tôi sẽ yêu cầu thông tin cá nhân, như tên, địa chỉ email, hình ảnh, vị trí hoặc số điện thoại của bạn. Hoặc sẽ yêu cầu bạn đăng nhập vào Google của bạn (có thể là Facebook hoặc các tài khoản khác). Thông tin mà chúng tôi yêu cầu được lưu giữ trên thiết bị của bạn và không bị chúng tôi thu thập dưới bất kỳ hình thức nào sẽ được chúng tôi lưu giữ và sử dụng như được mô tả trong chính sách bảo mật này. Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào trong các ứng dụng dành cho trẻ em của chúng tôi. Trong các ứng dụng dành cho trẻ em của chúng tôi, người dùng có thể truy cập toàn bộ ứng dụng hoặc trò chơi mà không cần ký tên.

Thông tin thiết bị – thông tin dành riêng cho thiết bị như kiểu phần cứng, phiên bản hệ điều hành, số nhận dạng thiết bị duy nhất và thông tin mạng di động.

Thông tin nhật ký – thông tin này có thể bao gồm: chi tiết về cách bạn đã sử dụng các ứng dụng hoặc dịch vụ của chúng tôi; Địa chỉ giao thức internet; thông tin sự kiện thiết bị, chẳng hạn như sự cố, hoạt động hệ thống, cài đặt phần cứng, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và giờ yêu cầu của bạn và URL giới thiệu; cookie có thể nhận dạng duy nhất trình duyệt của bạn hoặc Tài khoản của bạn.

Thông tin vị trí – một số dịch vụ mà chúng tôi sử dụng trong các ứng dụng (Google Analytics chẳng hạn) có thể thu thập và xử lý thông tin về vị trí của bạn. Tất cả dữ liệu về vị trí của bạn là thông tin nhận dạng phi cá nhân được tổng hợp.

Số ứng dụng duy nhất – một số dịch vụ nhất định bao gồm một số ứng dụng duy nhất. Số này và thông tin về cài đặt của bạn (ví dụ: loại hệ điều hành và số phiên bản ứng dụng)

Bộ nhớ cục bộ – chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ cục bộ thông tin (bao gồm cả thông tin cá nhân) trên thiết bị của bạn bằng các cơ chế như bộ nhớ web của trình duyệt (bao gồm HTML 5) và bộ nhớ đệm dữ liệu ứng dụng. Ứng dụng của chúng tôi có thể cho phép tải xuống hình ảnh và đặt chúng làm hình nền.

Cookie và số nhận dạng ẩn danh – chúng tôi sử dụng các công nghệ khác nhau để thu thập và lưu trữ thông tin khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc làm việc với ứng dụng, có thể bao gồm một hoặc nhiều cookie hoặc số nhận dạng ẩn danh được gửi đến thiết bị của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng cookie và số nhận dạng ẩn danh khi bạn tương tác với các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho các đối tác của mình, chẳng hạn như dịch vụ quảng cáo và các dịch vụ khác.

Nhà cung cấp dịch vụ – Chúng tôi có thể tuyển dụng các công ty và cá nhân bên thứ ba vì những lý do sau:

 • Để tạo điều kiện cho Dịch vụ của chúng tôi;
 • Để cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi;
 • Để thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ; hoặc là
 • Để hỗ trợ chúng tôi phân tích cách Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng. Chúng tôi muốn thông báo cho người dùng Dịch vụ này rằng các bên thứ ba này có quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn. Lý do là để thay mặt chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ được giao cho họ. Tuy nhiên, họ có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác.

Bảo mật – Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân của bạn, do đó chúng tôi đang cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ thông tin đó. Nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền tải nào qua internet, hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn và đáng tin cậy 100%, và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó. Liên kết đến các trang web khác – Dịch vụ này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web đó. Lưu ý rằng các trang web bên ngoài này không do chúng tôi điều hành. Vì vậy, tôi thực sự khuyên bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật của các trang web này. Tôi không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào. Quyền riêng tư của trẻ em

– Dịch vụ này không đề cập đến bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 13. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện trẻ em dưới 13 tuổi đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi ngay lập tức xóa thông tin này khỏi máy chủ của chúng tôi . Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện các hành động cần thiết. Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này – Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của mình theo thời gian. Vì vậy, bạn nên xem lại trang này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này. Những thay đổi này có hiệu lực ngay lập tức, sau khi chúng được đăng trên trang này. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.

Zalo hoặc gọi số : +84 78 444 8118 

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00